Meny
Rt Loc Greenhouse 18

Mänskliga rättigheter

Vår ambition är att alltid skydda mänskliga rättigheter över värdekedjan

På Carlsberg är respekt för människor en väsentlig del av hur vi gör affärer. Som undertecknare av FN:s Global Compact har vi åtagit oss att följa dess 10 principer, som inkluderar mänskliga rättigheter. Vi är också engagerade i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och utför kontinuerlig due diligence (företagsbesiktning) mot dess kriterier.

Vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter gäller alla våra aktiviteter, relationer och över hela värdekedjan, och det hänvisar till internationellt erkända mänskliga rättigheter som beskrivs i International Bill of Human Rights (inklusive den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, den internationella konventionen om Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och dess två valfria protokoll), Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet och ytterligare ILO-konventioner om arbetsnormer för arbetstid, löner och förmåner, och hälsa och säkerhet.

Du kan läsa mer om vårt åtagande att respektera mänskliga rättigheter i Carlsberg´s Human Rights Policy, som gäller globalt för ledning, anställda och kontraktsanställda på alla enheter inom Carlsberg koncernen och som övervakas och godkänns av ledningsgruppen.

För att läsa om våra förväntningar på leverantörer, leverantörer, agenter, entreprenörer och licenstagare läs Carlsberg's Supplier and Licensee Code of Conduct.

Att förbättra vår kunskap

En viktig del av vårt övergripande tillvägagångssätt inkluderar att förbättra vår egen förståelse för mänskliga rättigheter. Därför har vi gått igenom en process med interna och externa intressenter inklusive deltagare från olika funktioner, där vi fokuserat på att förbättra vår förståelse av UNGP, vad det betyder för en organisation som vår och hur man integrerar dem i den dagliga verksamheten.

Utöver viktiga koncernfunktioner har vi utbildat nyckelintressenter på de marknader där vi finns, inklusive HR, inköp och verkställande direktörer. Vidare har vi stödjande dokument, såsom vår Human Rights Manual, som ger mer detaljerad information om hur vi förverkligar vår människorättspolicy.

Mänskliga rättigheter – Due Diligence

Vi utvärderar kontinuerligt potentiella påverkningsområden kopplade till vår verksamhet över hela värdekedjan, med hänsyn till vårt globala fotavtryck och våra affärspartners, såsom leverantörer. När vi väl har identifierat dessa områden använder vi allvarlighetsgrad och sannolikhet för att definiera våra framträdande problem. Denna övning involverar en tvärfunktionell arbetsgrupp, ledd av interna och externa ämnesexperter.

De frågor vi identifierade som framträdande inkluderar arbetsförhållandena för varumärkespromotion, tjänsteleverantörer och på de platser där några av de produkter och råvaror vi köper produceras. För att mildra potentiella negativa effekter kopplade till dessa områden arbetar vi bland annat kontinuerligt med att stärka vår strategi för ansvarsfulla inköp och se till att våra varumärkesambassadörer är väl rustade för att framgångsrikt implementera våra policyer.

Vi omprövar vårt synsätt på ansvarsfulla inköp och resultaten av vårt due diligence-arbete för mänskliga rättigheter kommer att integreras som en naturlig del av detta.

För att ytterligare styra en av våra framträdande frågor har vi utvecklat och publicerat Carlsberg Brand Promoter Manual, som tar upp de områden vi har identifierat som kritiska för att våra varumärkesambassadörer ska upprätthålla en säker arbetsmiljö och känna till alla resurser de har till sitt förfogande. Denna manual stöds av utbildning och löpande dialog på lokal nivå.

Vi är fast beslutna att kontinuerligt utvärdera våra framträdande frågor och kommer att återkomma till vår senaste analys från 2020, under 2022. Framöver kommer detta att vara en årlig övning, informerad av interaktioner med intressenter och lärdomar från vårt arbete med leverantörer.

Dessutom genomför vi utökad due diligence i ljuset av stora förändringar i vår verksamhet eller de miljöer där vi verkar. I sådana fall diskuterar vi relevanta åtgärder för att förhindra potentiella effekter som härrör från förändringen och är kopplade till vår verksamhet.

Att arbeta med mänskliga rättigheter är en dynamisk process som vi ständigt lär oss av och en process som vi ständigt förbättrar med hjälp av lärdomarna från vår resa.

SpeakUp

Om en anställd anser att våra policyer har brutits uppmuntrar vi dem att diskutera det med sin chef, efterlevnads- eller HR-representant. När detta inte är ett alternativ kan de ta upp sina problem anonymt genom vår väletablerade Carlsberg SpeakUp-plattform, som hanteras av en tredje part.

Åtgärder vidtas för att förhindra repressalier av något slag mot någon som gör en anmälan. Systemet omfattar mer än 300 språk och är tillgängligt för externa parter via internet och telefon. Ytterligare information om systemet finns tillgänglig på vår externa webbplats, tillgänglig för alla berörda parter att få tillgång till.

Alla påståenden utreds. De potentiella resultaten kan visa att problemet kan anses vara ett brott mot våra policyer och kommer att åtgärdas, att problemet inte är ett brott mot våra policyer, men att vi har en möjlighet att förbättra våra interna system, eller att problemet är ogrundat.

Anmälaren har alltid möjlighet att överklaga processen och kommunikationen upprätthålls under hela processen.

För att läsa mer om Speak Up-systemet, gå till Speak Up sida.

Åtgärder

Vi åtar oss att åtgärda alla negativa effekter på individer, arbetare och lokalsamhällen som vi har orsakat eller bidragit till, och vi förväntar oss att våra affärspartners följer detta tillvägagångssätt. Vi kommer att samarbeta med rättsliga eller icke-rättsliga mekanismer för att ge tillgång till rättsmedel och kommer att arbeta med leverantörer för att avhjälpa negativa effekter, direkt kopplade till företagets verksamhet, produkter eller tjänster.

Några av de påståenden vi får i anslutning till frågor om mänskliga rättigheter handlar om diskriminering. Förutom att ta itu med problemet, vidtar vi åtgärder som är inriktade på grundorsaker. Exempel på sådana åtgärder inkluderar utbildning.

Spårningseffektivitet

Genom vårt Speak Up-system spårar vi antalet anmälningar relaterade till mänskliga rättigheter, den informationen använder vi för att kontinuerligt förbättra våra processer.

Dessutom håller vi på att definiera relevanta nyckeltal, särskilt i samband med arbetet med leverantörer. Framöver kommer input från dessa två källor att användas, som tidigare nämnts, för att återuppta våra framträdande frågor varje år.

Dagligt ansvar

Att förverkliga vår människorättspolitik är allas ansvar. Utöver de stöddokument vi har på plats har vi utbildat nyckelintressenter, över marknader och funktioner, inklusive upphandling om hur vi ska implementera våra krav. Dessutom har vi utökat intern expertis genom en heltidsresurs som tittar på mänskliga rättigheter och ansvarsfulla inköpsfrågor.

Intressentengagemang

Som en del av vårt förhållningssätt till affärer engagerar vi oss i väsentlighetsbedömningar, som inkluderar en mängd olika intressenter, som har valts ut efter en kartläggning. Dessa intressenter inkluderar bland annat rättighetsinnehavare och deras företrädare. Dessutom genomför vi interna undersökningar som tittar på arbetsmiljön och har öppna kommunikation med externa organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter.

För ytterligare information om engagemang för intressenter, läs Carlsberg 2021 ESG Report.